Diskrimineringsombudsmannen svarar Aleksandra Boscanin

Svar på Aleksandra Boscanins krönika om könsseparerade badtider:

DO:s tillsynsbeslut av simhallar i Stockholm och Malmö innebär att särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar endast i undantagsfall ska anses vara förenliga med diskrimineringslagen. Men det är inte DO som har beslutat att undantag ska kunna göras, utan det handlar om ett undantag som redan sedan lagen stiftades finns inskrivet i lagen.

Diskrimineringslagens undantagsbestämmelse innebär att särbehandling av kvinnor och män kan vara tillåtet i samband med tillhandahållande av tjänster och bostäder. Det gäller om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det syftet. Frågan som DO:s bedömning alltså har handlat om är om kvinnotiderna ska omfattas av undantaget. DO:s tillsyn har visat att de granskade kommunernas åtgärder i vissa fall går för långt i förhållande till vad lagen medger, men i vissa fall att det finns ett syfte som är godtagbart och därtill att de vidtagna åtgärderna både kan anses lämpliga och nödvändiga, det vill säga att andra besökare inte utestängs mer än vad som krävs för att kunna uppnå syftet

Det syfte som DO i båda tillsynsbesluten har ansett ska anses vara berättigat har varit intresset av att säkerställa simkunnigheten. DO har alltså inte i de aktuella tillsynsbesluten ansett att religion är ett berättigat syfte att ha separata öppettider. Däremot har DO, mot bakgrund av att Stockholms stad kunnat visa att det rör sig om personer som utan särskilda öppettider för kvinnor inte skulle besöka någon simhall, gjort bedömning att de särskilda öppettiderna för kvinnor varit en lämplig och nödvändig åtgärd för att uppnå syftet att säkerställa simkunnigheten.

DO har dessutom tydliggjort att DO inte anser att separata öppettider för kvinnor och män främjar jämställdheten och att man därmed inte kan använda ett argument som att utjämna könsfördelningen för att rättfärdiga denna typ av åtgärd.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Aleksandra Boscanin svarar:

DO skriver i sin replik att religion inte är ett berättigat syfte att ha separata öppettider.  Men det är anledningen till att dessa separata badtider krävs, något som DO själv skriver explicit i sitt pressmeddelande om tillsynen. Med andra ord är det religion som ligger till grund för könsuppdelningen, något som inte borde gå hand i hand med diskrimineringslagen.  Tillsynsbeslutet visar dock att DO inte har förstått problematiken med detta, vilket är beklämmande. Religion får aldrig stå över svensk lag eller bli ett frikort för diskriminering, inte ens när ”alibit” är mål om ökad simkunnighet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer om “Diskrimineringsombudsmannen svarar Aleksandra Boscanin

  1. Jag håller fullständigt med Alexandra. Stå på dig. Du är en riktigt bra ledarskribent. Hälsa chefen och säg att hon också är jättebra. Liksom hela ledarredaktionen.

Kommenteringen är stängd.