Svar till BRG: Det handlar om klassisk journalistik

Gästinlägg från GP:s nyhetschef Christofer Ahlqvist gällande BRG:s kritik mot granskningen av förortsmiljonerna.

I onsdags inledde Göteborgs-Posten en granskning av satsningar i förorten. Den första delen handlade om projektet Stadslandet som drivs av Business Region Göteborg (BRG), ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Syftet med projektet är bland annat att skapa ”test- och demonstrationsmiljöer” för ”grön innovation”. Notan för Stadslandet beräknas sluta på 32 miljoner varav kommunen står för merparten av pengarna. GP beskrev i artikeln de förslag som presenterats i en förstudie till projektet, bland annat får- och gethållning samt hästar inom grönyteförvaltning.  I artiklarna fick projektet kritik från boende i förorten samt av en professor som menade att det saknades mätbara mål. En kritik som BRG fick bemöta i våra artiklar.

Vår artikel fick stort genomslag och väckte många reaktioner vilket GP skrev om i en uppföljningsartikel. Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) kommenterade projektet så här:

”Man sliter sitt hår. Näringslivet skriker efter kompentens men Göteborg satsar på det här?”

Andra som var mer positiva fick också komma till tals. En av dem var kommunalrådet Ulf Kamne (MP):

”Inriktningen på Stadslandet är jättebra. Vi måste tänka längre och utveckla gröna näringar.”

BRG erbjöds att i den artikeln återigen kommentera projektet ifall det var något de ville förtydliga, men de avböjde.

Istället publicerar de en dag senare ett pressmeddelande där de beskyller GP för diverse felaktigheter, huvudkritiken går ut på att getter och hästar som drar gräsklippare inte skulle finnas med i projektet.

I projektplanen som BRG hänvisar till presenteras inte konkreta förslag, utan snarare övergripande formuleringar om grön ekonomi. Det är därför som GP läst både förstudien och flera gånger frågat den ansvarige tjänstemannen om vilka konkreta idéer man vill genomföra i de så kallade naven. De långsiktiga målen och strategierna inom testbäddarna nämner vi också tidigt i texten, där vi skriver om strategier för närproducerade livsmedel och ”koldioxidsnåla närlogistiksystem”.

I pressmeddelandet antyder BRG att de konkreta förslag som nämns i GP:s text redan är bortsorterade och att de inte längre är aktuella. Så har det inte låtit när GP:s reporter varit i kontakt med den ansvarige tjänstemannen vid fem separata tillfällen. Var och ett av förslagen som nämns i texten har reportern frågat tjänstemannen specifikt om vid flera tillfällen, som gång på gång beskrivit dem både levande och detaljerat. I efterhand har tjänstemannen successivt backat från vissa förslag. Vid ett av samtalen tyckte han att vi skulle stryka förslaget om hästen från artikeln, eftersom projektet då skulle kunna tolkas som oseriöst.

Flera av intervjuerna har GP:s reporter bandat. Vid ett av tillfällena ställer reportern exempelvis en rak fråga om vilka konkreta förslag man vill testa inom Stadslandet, följt av följdfrågan om hästgräsklipparen kommer att bli av. Tjänstemannen säger då att man har kontakt med en bonde som nyligen köpt in en häst i ett sådant syfte. ”Den har han fått nu precis. Så vi ska börja testköra den” säger tjänstemannen.

En annan del av BRG:s kritik mot vår artikel handlar om vad vi skrivit om deras enkät som de själva hänvisar till för att motivera projektet. Så här skriver kommunikationschefen i deras pressmeddelande:

”I artikeln påstås att en enkät med 205 personer är enda underlaget för slutsatsen att en stor del av befolkningen i östra Göteborg har professionella erfarenheter av odling, livsmedelsförädling och matlagning.”

Men det BRG skriver stämmer inte. GP har granskat ett statistiskt påstående tjänstemannen gör i en informationsfilm och vilket vetenskapligt belägg han har för just den siffran. Tjänstemannen har då själv sagt att uttalandet bygger på den enkät man gjort. En enkät han själv erkänt att det inte går att dra några större slutsatser ifrån. Det utesluter givetvis inte att man även kan bilda sig en uppfattning genom enskilda samtal, något tjänstemannen även får säga i texten.

Jag kan förstå att BRG vill att deras projekt ska uppfattats som seriöst men det uppnår de inte genom att beskylla oss för felaktiga uppgifter som kommer från just BRG. Det GP i själva verket gör är att bedriva klassisk journalistik – nämligen att söka information från flera olika håll.

Christofer Ahlqvist
Nyhetschef

2 kommentarer om “Svar till BRG: Det handlar om klassisk journalistik

 1. Business Region Göteborg har inte alls avböjt GPs erbjudande om att kommentera artikeln. Tvärtom har vi vänligt tackat för denna möjlighet med förbehållet att vi vill avvakta hela GPs publicering.
  GPs uppgift om att Business Region Göteborg har publicerat ett pressmeddelande är inte korrekt. Däremot har vi gjort en egen text i vår egen nyhetskanal på http://www.businessregiongoteborg.se. Den får nu spridning i sociala medier. Avsikten är att sakligt ge information om projektet Stadslandet och svar på de frågor som GPs artikel ger upphov till.
  Hästgräsklippare har varit viktig för GPs reporter under hela arbetet. Han har återkommit till den frågan upprepade gånger, trots att han tidigt fått veta att denna idé inte finns med i projektet.
  I de samtal vår medarbetare haft med GPs reporter har medarbetare ansträngt sig enligt våra tydligt uttalade principer om att alltid ge god service till medierna. I den ambitionen är det naturligt att försöka förklara olika verksamhetsformer i det väldigt breda område som Stadslandet bara är en liten del av. Särskilt när det ställs direkta frågor om specifika metoder.
  Om GPs reporter då upplevde att han fått motstridiga signaler, om till exempel hästar och gräsklippare, var det bara att gå till den skrivna projektplanen som finns i Tillväxtverkets beslut om att bevilja EU-stöd. Där finns inga hästgräsklippare med.
  En klassisk journalistisk kontrollfråga hade då varit: varför står det ingenting om hästar och gräsklippare i projektplanen?
  Det hade sannolikt blivit en bättre artikel om reportern läst projektplanen istället för förstudien.
  En av våra invändningar är att GPs rubrik ”32 miljoner – på getmjölk, svamp och hästgräsklippare” är helt felaktig.
  I mailväxling med mig uttrycker GPs reporter att han ”får hålla med om att rubriken är förenklad till viss del”.
  Vi bejakar granskning av de projekt vi är inblandade i. Vi tycker att det är viktigt att debatten förs om vilka insatser som ger bäst effekt, och hur skattemedel används mest effektivt. Men den debatten mår inte bra av att föras med felaktigt presenterade förutsättningar.

  Kenny Genborg, kommunikationschef Business Region Göteborg

  1. Vår reporter har givetvis koll på projektplanen. Det är just bristen av konkreta förslag i den som fick honom att titta närmare på förstudien och ställa frågor om både projektplan samt förstudie till ansvarig tjänsteman. Under alla de gånger GP:s reporter frågat om de hästdrivna gräsklipparna har aldrig någon sagt att de inte kommer att bli av. Vi ser fram emot att BRG åter vill kommentera vår granskning i Göteborgs-Posten.

Kommenteringen är stängd.